Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2008-2009 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών
που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια λοχείας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του
εντύπου ΕΕΥ 09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:
α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 25 Αυγούστου 2008 δε θα ληφθούν υπόψη.
β) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για
σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δε θα
μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Επίσης, η Επιτροπή
δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική
επικοινωνία.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων,
σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της
αίτησής τους: 22602634,22602652,22602613,22602612
Πληροφορίες : Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880, Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467