Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε αναφορικά με τα πτυχία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας, την επί του θέματος αυτού πρόσφατη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας και τις επαφές της με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), ανακοινώνει τα ακόλουθα:Η φράση «ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα» στην πρόνοια «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα», η οποία περιλαμβάνεται στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένου και του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού, ερμηνεύεται από την ΕΕΥ ότι προϋποθέτει την ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλων σπουδών.
Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που, για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων οποιασδήποτε ειδικότητας, η ΕΕΥ απαιτεί από τους υποψηφίους, εκεί όπου υπάρχει αμφιβολία για το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών τους, να προσκομίσουν από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με πτυχίο πανεπιστημίου στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι ισότιμα αλλά όχι ισότιμα και αντίστοιχα με πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου στην αντίστοιχη ειδικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση του ΚΥΣΑΤΣ ημερομηνίας 19.8.2008.
Με βάση τα πιο πάνω η ΕΕΥ αποφάσισε ότι, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο, δεν είναι δυνατή η εγγραφή στους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών των αποφοίτων των ΤΕΙ για τις ειδικότητες της Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Δεδομένου όμως ότι οι ειδικότητες αυτές στην Ελλάδα προσφέρονται αποκλειστικά από τα ΤΕΙ και επομένως δεν υπάρχει πανεπιστημιακό ίδρυμα που προσφέρει τις εν λόγω ειδικότητες και το οποίο να μπορεί να ληφθεί ως πρότυπο μέτρο κρίσης για αντιστοίχιση των ειδικοτήτων αυτών, η ΕΕΥ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε, το συντομότερο δυνατό, να εξευρεθεί κατάλληλος και νόμιμος τρόπος αντιστοίχισης του περιεχομένου σπουδών των εν λόγω πτυχίων των ΤΕΙ με το περιεχόμενο ανάλογων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται σήμερα από πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η ΕΕΥ μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τις περιπτώσεις των αποφοίτων των ΤΕΙ στις ειδικότητες της Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων ειδικοτήτων και εργάζονταν με σύμβαση σε δημόσια σχολεία στην Ειδική Εκπαίδευση κατά την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού και, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και ειδικότερα με βάση το άρθρο 51(2) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (Ν.158(Ι)/99), αποφάσισε όπως εγγράψει στους αντίστοιχους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών τους προαναφερόμενους αποφοίτους των ΤΕΙ
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/