Ι. Παράλληλα τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η εφαρμογή της παροχής ενισχυτικού χρόνου διδασκαλίας στη βάση των κριτηρίων που έχει αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, με αρ. 59.550 ημερ. 25 Φεβρουαρίου 2004, εξακολουθεί να ισχύει και για την παρούσα σχολική χρονιά (σχετική η εγκύκλιος με αρ. φακ. 7.1.19.1/10, 7.1.10.3/4, ημερ. 21 Ιανουαρίου 2008). Ταυτόχρονα, με την έναρξη της παρούσας σχολικής χρονιάς δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να εφαρμόσουν και το θεσμό της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εκείνα τα σχολεία που έχουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών και παίρνουν ικανοποιητικό χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας.
ΙΙ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά και γενικότερα της πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, απαιτείται η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρόκειται να διευρύνει την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε τάξεις μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή/και ως ξένης γλώσσας.
IΙΙ. Υποδοχή νεοεισερχόμενων αλλόγλωσσων μαθητών – Οδηγός Υποδοχής. Πέρα από τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοιμάζει σχετικό Οδηγό Υποδοχής, με στόχο την ομαλοποίηση της υποδοχής των νεοεισερχόμενων αλλόγλωσσων μαθητών από τα σχολεία.
ΙV. Μελλοντικοί σχεδιασμοί. Η υλοποίηση των πιο πάνω προγραμμάτων κρίνεται επιβεβλημένη για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα σχολεία με την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών. Πέρα όμως από τα προτεινόμενα προγράμματα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει ότι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθιστά αναγκαία και τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, αφού η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν απευθύνεται μόνο στα αλλόγλωσσα παιδιά, αλλά και στα παιδιά της πλειοψηφίας. Σε αυτά τα πλαίσια θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
• Η προσθήκη διαπολιτισμικών στοιχείων στα νέα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, που πρόκειται να δημιουργηθούν στα πλαίσια των αλλαγών στη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
• Η παραγωγή και δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, όπως και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού που έχει παραχθεί στην Ελλάδα.