Δημοσιεύουμε την απάντηση των Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε επιστολή του ΣΥ.Τ.Ε.Μ. Κύπρου με θέμα
“ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ”

“Απαντώντας στην από 12-9-2008 επιστολή σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Ν. 2916/2001, τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση μαζί με τα Πανεπιστήμια.Είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΟΑΤΑΠ, αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην Ελλάδα, αναγνωρίζει τα πτυχία επιπέδου BACHELOR, που χορηγούνται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ως ισότιμα των πτυχίων που χορηγούνται από τα Τ.Ε.Ι.
Εξάλλου, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, τα πτυχία Τ.Ε.Ι. θεωρούνται ισότιμα με τα πτυχία επιπέδου BACHELOR των αλλοδαπών πανεπιστημίων και οι απόφοιτοι των ελληνικών Τ.Ε.Ι. γίνονται δεκτοί, όπως και οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων, για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων στα Πανεπιστήμια αυτά.
Είναι, επομένως, προφανές ότι τα πτυχία Τ.Ε.Ι. αντιμετωπίζονται αμφίδρομα ως Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και απολαμβάνουν των αυτών ακαδημαϊκών δικαιωμάτων.
Με εκτίμηση,
Καθηγητής ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ”