Ανάμεσα σε άλλα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμούς σημείωσε τα εξής στην εισαγωγική του ομιλία για τη συζήτηση των Προϋπολογισμών του 2009 στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού :

  • Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε 1,071 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 777,9 εκ. αφορούν τακτικές δαπάνες και τα 293,2 εκ. αφορούν αναπτυξιακές δαπάνες.Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2009, οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται σε 293,2 εκ. ευρώ, έναντι 257,7 εκ. ευρώ το 2008, παρουσιάζει, δηλαδή, αύξηση 35,5 εκ. ευρώ (περίπου 13,7%). Σημειώνεται ότι από το 2008 τερματίστηκε η πρακτική της σύναψης δανείων από το Υπουργείο μας εκ μέρους των Σχολικών Εφορειών και όλες οι αναπτυξιακές δαπάνες εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ταυτόχρονα, ο τακτικός προϋπολογισμός, από 693,9 εκ. ευρώ το 2008 ανέρχεται στα 777,9 εκ. ευρώ για το 2008. Παρουσιάζεται δηλαδή αυξημένος κατά 84 εκ. ευρώ, ποσοστό 12%.
  • Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα προωθηθεί με επικέντρωση των δράσεων στις ακόλουθες προτεραιότητες:· Την αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.· Τον εκσυγχρονισμό της δομής και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία νέων αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων, νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.· Την αναδόμηση των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, με βασικό άξονα την αποκέντρωση και τη δημιουργία οριζόντιων επιτελικών δομών.· Την αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και τη δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.· Τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. · Την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης.· Την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής, η οποία να εξυπηρετεί το στόχο μας για μαθητοκεντρική και πειραματική διδασκαλία.· Την αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αρμονική ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών, την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας.· Την ανάπτυξη και επέκταση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε κάθε νέος που επιθυμεί να έχει την δυνατότητα να σπουδάζει στον τόπο του.· Την εκπόνηση Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.· Την αναβάθμιση υφιστάμενων και την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και δομών διά βίου εκπαίδευσης.
  • Τα θέματα προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2009, τα οποία θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα διαλόγου των Συμβουλίων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία να εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα:1. Τον εκσυγχρονισμό της δομής και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.2. Μέτρα για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού.3. Νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.4. Αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης των σχολικών μονάδων.5. Αναβάθμιση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και τη θέσπιση κινήτρων για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών από εκπαιδευτικούς.6. Ενοποίηση της νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.7. Βελτίωση και επέκταση του ενιαίου ολοήμερου δημοτικού.8. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του καταλόγου διοριστέων.
  • Για την υλοποίηση του στόχου της αναβάθμισης και διάδοσης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνίας, γίνονται ενέργειες για:
    1. Εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (σχετικές πρόνοιες προϋπολογισμού 2009: €19 εκ.).2. Πρόβλεψη για πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν ή θα εγκατασταθούν στα σχολεία.3. Διασύνδεση όλων των σχολείων μέσω διαδικτύου. 4. Χρησιμοποίηση των πολυμέσων στη διδασκαλία.5. Λειτουργία Διαδικτυακού Σχολείου (ΔΙΑ.Σ.) (σχετικές πρόνοιες ύψους €5 εκ.).6. Παραγωγή λογισμικού για τον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχους και δραστηριότητες πληροφορικής (σχετικές πρόνοιες ύψους €2,5 εκ.).
  • Για την υλοποίηση του στόχου για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και ειδίκευσης, προγραμματίζονται τα εξής:
    1. Εφαρμογή προγράμματος που αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες (σχετικές πρόνοιες ύψους €1,5 εκ.).2. Εισαγωγή νέων σχολών και τμημάτων στα δημόσια Πανεπιστήμια (ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών). 3. Κυβερνητική χορηγία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (σχετικό κονδύλι προϋπολογισμού 2009: €6,8 εκ.).4. Κυβερνητική χορηγία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (σχετικό κονδύλι προϋπολογισμού 2009: €44,7 εκ.).5. Κυβερνητική χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου (σχετικό κονδύλι προϋπολογισμού 2009: €88,5 εκ.).

Ολόκληρο το εισαγωγικό σημείωμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

Ξεκαθαρίζει ο Υπ. Παιδείας-Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

12,5% αύξηση για το Υπουργείο Παιδείας-Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

Προϋπολογισμός με φόντο Ιστορίας- Εφημερίδα Φιλελεύθερος