Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης (Φυσιοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Κωφών), που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2008-2009 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση, που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντα τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια λοχείας, άδεια απουσίας, κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής το αργότερο µέχρι την Τρίτη, 25 Νοεµβρίου.Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, επί του ειδικού εντύπου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.09), στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.Είναι απαραίτητο να δηλωθούν αριθµοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για σκοπούς άµεσης και γρήγορης επικοινωνίας. Τονίζεται ότι οι αριθµοί που θα δηλωθούν πρέπει να µπορούν να ανταποκρίνονται αµέσως σε κάθε κλήση. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβληµα µε την υποβολή της αίτησης τους, µπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθµούς τηλεφώνων: 22602634, 22602652, 22602613, 22602612.