Σε συστάσεις προς το υπουργείο Παιδείας, προέβη η Επίτροπος Διοικήσεως, σχετικά με την τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικών που είναι άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, η Επίτροπος καλεί το υπουργείο όπως κατά την τοποθέτηση ή μετακίνηση διδάσκοντα, λαμβάνεται υπόψη η αναπηρία του και σε περιπτώσεις που η φύση της τοποθέτησης/μετακίνησης δικαιολογεί τη λήψη εύλογων προσαρμογών, τότε να ζητείται από τον επηρεαζόμενο να υποδείξει ποιες προσαρμογές θεωρεί ότι θα τον διευκολύνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στη διακίνησή του προς το χώρο και εντός του χώρου εργασίας του.
Με στόχο να υλοποιήσει τις υποδείξεις της Επιτρόπου, το υπουργείο δεσμεύτηκε να καταρτίσει κατάλογο εκπαιδευτικών, που είναι άτομα με αναπηρία, στον οποίο να σημειώνεται και η φύση της αναπηρίας τους. Σε σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο επικαλείται τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους βάσει των οποίων «αναπηρία σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία».
Ως εκ τούτου, το υπουργείο καλεί τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στον πιο πάνω ορισμό, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική δήλωση μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-Εφημερίδα Φιλελεύθερος