Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση “Στατιστικές της Εκπαίδευσης” για το σχολικό έτος 2006/07. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.
Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.258 εκπαιδευτικά ιδρύματα,172.361 μαθητές/σπουδαστές και 15.213 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 11,3 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών ποσοστό 74,2% φοιτούσαν σε δημόσιασχολεία και 25,8% σε ιδιωτικά.
· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 26.508, Δημοτική 57.492, Μέση 65.790, Τριτοβάθμια 22.227 και Ειδική Εκπαίδευση 344. · Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 21.188. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη πανεπιστημιακό 801 ή 3,8%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 18.053 ή 85,2%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.849 ή 8,7%, και Διδακτορικό 485 ή 2,3%.Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφή 12,4%, Υγεία 10,1%, Μηχανική 10,1%, Ανθρωπιστικές σπουδές 10,0%, Κοινωνικές επιστήμες 9,8% και Παιδαγωγικά 7,2%.
Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 63,1%, Ηνωμένο Βασίλειο 26,6%, Η.Π.Α. 2,7%, Βουλγαρία 2,2%, Ουγγαρία 1,1%, Γαλλία 0,8% και Ρωσική Ομοσπονδία 0,5%.
· Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για όλα τα επίπεδα ήταν €1.017,8 (₤595,7) εκ. για το 2006. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €4.909 (₤2.749), Δημοτική €4.976 (₤2.486), Ειδική €38.975 (₤22.275), Μέση €7.916 (₤4.187) και Τριτοβάθμια €17.180 (₤8.192). Η κατά φοιτητή εξωτερικού δαπάνη ήταν €4.082 (₤2.389).Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (http://www.mof.gov.cy/cystat) και προσεχώς θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13.50 (₤7,90