Πρόγραμμα Υποδοχής
των Μαθητών για την
Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα στις 13 Δεκεμβρίου 2008, η οποία είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που έχει διεξαχθεί από τον Επίκουρο Καθηγητή Δρα Ιάκωβο Ψάλτη για το θέμα Η Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Η ημερίδα πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια του Έτους Προώθησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα αυτής της έρευνας εισηγούνται πως ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών που μετακινούνται από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον κοινωνικά και διανοητικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα. Ταυτόχρονα, παρόλο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών φαίνεται πως προσαρμόζονται προς τη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης σχετικά εύκολα, αυτή η προσαρμογή αφορά περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων με την ανεπίσημη κουλτούρα του Γυμνασίου και λιγότερο μια επιθυμητή ομαλή μετάβαση από τη μια τάξη στην άλλη μέσα στο νέο σχολείο.

Μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω ημερίδας, φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαιδευτική Ηγεσία» θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποδοχής των τελειόφοιτων μαθητών του Δημοτικού σχολείου από το Γυμνάσιο, το οποίο έχουν επεξεργαστεί βασιζόμενοι πάνω στα ευρήματα της πιο πάνω έρευνας. Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει τα προβλήματα της αλλαγής σχολείου και τα προβλήματα της μετάβασης των μαθητών από τη μια χρονιά στην άλλη κατά τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, στους ακόλουθους τομείς:
Αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Γνωριμία και επαφή των τελειοφοίτων μαθητών του Δημοτικού με το μελλοντικό τους σχολείο.
Εμπλοκή των γονιών στη διαδικασία αλλαγής σχολείου και η σχέση τους με το Γυμνάσιο.
Τεκμηριωμένη ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού για τις προκλήσεις του Γυμνασίου.
Εξασφάλιση εξατομικευμένων πληροφοριών για τους πρωτοετείς μαθητές του Γυμνασίου.
Οργάνωση συστήματος στήριξης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για παιδιά με λειτουργικό αναλφαβητισμό, και για παιδιά με διαφορετική εθνική καταγωγή (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση).
Αποτελεσματική λειτουργία συστήματος Διοικητική Μέριμνας από την Ανώτερη Ομάδα Διεύθυνσης.
Δημιουργία μαθησιακού κλίματος μέσα από ένα σύστημα θετικής πειθαρχίας.
Πρόγραμμα προσωπικής, κοινωνικής και υγιεινής αγωγής.
Δημιουργία ενεργών πολιτών μέσα από ένα Πρόγραμμα Προσωπικής, Κοινωνικής και Υγιεινής Αγωγής.

Η ημερίδα είναι ανοικτή (δεν υπάρχουν τέλη εγγραφής) για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τους φοιτητές και ακαδημαϊκούς των ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ευπρόσδεκτοι είναι και οι γονείς. Επισυνάπτεται πρόσκληση με το σχετικό πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008
I.Psaltis@euc.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22-713043 / 99-638396 Θα παραχωρηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με εκτίμηση
Λοΐζος Συμεού Ιάκωβος Ψάλτης

Πρόεδρος Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου