Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: www.eey.gov.cy. Τα έντυπα αυτά είναι:
1.1 Έντυπο ΕΕΥ 11 – Αίτηση μετάθεσης
1.2 Έντυπο ΕΕΥ 12 – Αίτηση μη μετάθεσης.
Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική.
Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στον Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.
Για βοήθεια ή πληροφορίες επικοινωνήστε με τα στελέχη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών :
Χριστόφορο Θεοφάνους 99688880
Λάζαρο Αβραάμ 99787472
Απόστολο Σκουρουπάτη 99431467
Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει ναυποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι την 12.00 μεσημβρινή της Δευτέρας 12
Ιανουαρίου 2009.