Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παραχωρηθεί επιχορήγηση σε κάθε μαθητή Β’ Γυμνασίου για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 στη Β’ τάξη δημόσιων Γυμνασίων της Κύπρου. Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα €400 και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασία αγοράς:

Κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασία