Η εκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται έχοντας ως αφετηρία τον κάθε μαθητή χωριστά (μαθητοκεντρική διδασκαλία), σε αντίθεση με τα «αυτονόητα» του παραδοσιακού σχολείου, που είναι προσανατολισμένο σε μια κατηγορία παιδιών με υποτιθέμενα κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις γνωστικές ικανότητες. Αυτό τονίζει η Επιτροπή για τα αναλυτικά προγράμματα και υπογραμμίζει ότι η κεντρική αρχή του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου σημαίνει ότι κάθε μαθητής έχει δικαίωμα:Να αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο που αξίζει και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχολείοΝα διδάσκεται και να μαθαίνει μαζί με τα άλλα παιδιά, ώστε η «ιδιαίτερη προσοχή του προσώπου» του να μην ταυτίζεται με αποκλεισμό, απομόνωση, στιγματισμό Να διαπιστώνει καθημερινά ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ευαισθησίες του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού του περιβάλλοντος Επισημαίνει, τέλος, ότι το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο ταυτίζεται με τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος, που δεν προκαλεί άγχος σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ-Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ