Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση στη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφέρονται οι πιο κάτω αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2009:

  • Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1/1/2009 κατά 4,49% στο βασικό μέρος και κατά 4,50% στο συμπληρωματικό μέρος, σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν την 1/1/2008. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα ποσοστά αυτά συμψηφίζονται με το ποσοστό της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους τον Ιούλιο του 2008 και έτσι το ποσοστό αύξησης από 1/1/2009 περιορίζεται στο 2,15% στο βασικό μέρος και στο 2,16% στο συμπληρωματικό μέρος.
  • Το ύψος των βοηθημάτων γάμου, τοκετού και κηδείας ανέρχεται από 5.1.2009 σε €634, €466 και €634, αντίστοιχα.
  • Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2009 σε €924 την εβδομάδα και σε €4.004 το μήνα.
  • Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 4,49% από 5/1/2009.
  • Επίσης με βάση τη νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1/1/2009 το ποσό της κοινωνικής σύνταξης ανέρχεται σε €299,51 το μήνα.