Προοίμιο για τα Αναλυτικά Προγράμματα

Τα αναλυτικά προγράμματα για τα σχολεία της ελληνοκυπριακής κοινότητας μοιράζονται με τα αντίστοιχα των άλλων χωρών την πρόνοια για την προετοιμασία των νέων ανθρώπων με στόχο την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. Ταυτόχρονα όμως διαφέρουν γιατί η ελληνοκυπριακή κοινότητα πορεύεται στον 21ο αιώνα μέσα από σοβαρές ιδιαιτερότητες που σφραγίζουν την πορεία της.

Πρόταση για έγκαιρη Στελέχωση

Εισηγήσεις για την έγκαιρη στελέχωση των δημόσιων σχολείων και τη διασφάλιση σταθερότητας διδακτικού προσωπικού
Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της, τόσο σε διοικητικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Ο ορθός και έγκαιρος προγραμματισμός συντελεί στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και στην πρόληψη των υφιστάμενων αδυναμιών, ώστε να επιτυγχάνονται αρτιότερες συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου. Η οργάνωση του σχολείου με τον τρόπο αυτό προσδίδει αξιοπιστία στο εκπαιδευτικό σύστημα, συνέπεια στο έργο του εκπαιδευτικού και ανοίγει ορίζοντες στο έργο των μαθητών.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εργασίας για την έγκαιρη στέλεχωση