Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης) για την Ειδική Εκπαίδευση.Αναρτήθηκαν επίσης η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση σαράντα έξι (46) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.