Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, γίνονται δεκτές αιτήσεις από μάχιμους εκπαιδευτικούς για να στελεχώσουν τις υπο – επιτροπές αναλυτικών προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί από πλευρά Υπουργείου για να δικαιούται ο μάχιμος εκπαιδευτικός να υποβάλει αίτηση είναι :

  • Διδακτική εμπειρία σε σχολεία τουλάχιστον 3 ετών.
  • Πολύ καλή γνώση και ενημερότητα σε θέματα διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο.
  • Πολύ καλή γνώση του γνωστικού αντικειμένου με εμπειρία στο αντικείμενο σε όλα τα επίπεδα που διδάσκεται στο σχολείο.
  • Εμπλοκή σε εξωσχολικές δραστηριότητες που να περιλαμβάνουν σχετική δημιουργική δράση με μαθητές ή γονείς.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση . Η δήλωση να συνοδεύεται από βιογραφικό και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά Σύμφωνα με πληροφορίες μας η συμμετοχή στις επιτροπές θα είναι σε εθελοντική βάση, δεν θα υπάρχει πληρωμή, και οι συνεδρίες των Επιτροπών θα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Ζήσιμο στο 22800611.