Ανακοίνωση Ε.Ε.Υ. :

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και οι οποίοι δεν απασχολούνται με σύμβαση ή με έκτακτο διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, να υποβάλουν αμέσως τυχόν νέα διεύθυνσή τους, μόνο ηλεκτρονικά, στο «΄Εντυπο διόρθωσης – υποβολής προσωπικών στοιχείων αδιόριστων εκπαιδευτικών», που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

Η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη για μη παραλαβή αλληλογραφίας, που θα οφείλεται σε μη ενημέρωσή της από μέρους των εν λόγω εκπαιδευτικών, για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνσή τους.

Έντυπο διόρθωσης – υποβολής προσωπικών στοιχείων αδιόριστων εκπαιδευτικών