Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι υπό πλήρωση θέσεις τώρα ανέρχονται σε 48. Στον κατάλογο περιλήφθηκαν 150 υποψήφιοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009