Κείμενα Εργασίας που δόθηκαν κατα διαστήματα στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης :

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα Δημοτικά Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εισηγήσεις για την έγκαιρη στελέχωση των δημόσιων σχολείων
Σύνοψη Έκθεσης της Επιτροπής για τη Σχολική Βία
Πρόταση για εναλλακτικά μοντέλα ολοήμερου υποχρεωτικού σχολείου
Προγράμματα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Αναδιαμόρφωση της Δομής και Εκσυγχρονισμός του Περιεχομένου του Σχολικού Συστήματος