Διαβάστε την ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2008.