Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2009, τον πρώτο της παρούσας Κυβέρνησης, ο οποίος ξεπερνά το 1,071 δις ευρώ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 119,4 εκ. ευρώ ή 12,5%.

Αν προσθέσει κανείς στην αύξηση αυτή τα 12 εκ. ευρώ του πακέτου φοιτητικής μέριμνας που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο και τα πρόσθετα περίπου 26 εκ. ευρώ για έργα σχολικής υποδομής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τότε η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2009 κυμαίνεται στο 16%, αποδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο το υψηλό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα προγράμματα του Υπουργείου.
Νέοι θεσμοί που μεταρρυθμίζουν την Παιδεία
· Δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.
· Διορίστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης έτσι ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και όχι μέσα από τον «παιδαγωγικό εμπειρισμό» που επικρατούσε μέχρι σήμερα.
· Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιώργο Τσιάκαλο, η οποία εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο με στόχο να τεθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα, που τον χαρακτηρίζει η ραγδαία και διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες του Ελληνισμού, με τη βοήθεια των οποίων θέλουμε να οδηγήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κορυφή.
· Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, στο οποίο συμμετέχουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά περίπου 350 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
· Ολοκληρώθηκε η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, η οποία θα παραδοθεί σε λίγες μέρες στους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός, με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης που θεσμοθετήθηκε το 1976 και εφαρμόζεται έκτοτε χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων
· Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα στους 25 στην Προδημοτική, τη Δ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου.
· Οργανώθηκαν, για πρώτη φορά, τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
· Επεκτάθηκε και στηρίχθηκε με νέα μέτρα ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την απάμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
· Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
· Αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι των δημόσιων Νηπιαγωγείων.
· Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.· Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
· Επεκτάθηκε ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου, ο οποίος λειτουργεί σήμερα σε εννέα Δήμους (από τέσσερις).
· Προχώρησε η επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
· Προχώρησε η επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.
· Προχώρησε η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου.· Επιταχύνεται η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσα από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανέγερση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων από 68,3 εκ. ευρώ το 2008 στα 101,5 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση δαπανών κατά 48%).