Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ότι προτίθεται να προβεί σε διορισμούς με σύμβαση Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2009 – 2010. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2009-2010 να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος:
i. μέχρι τον αριθμό 1000 του πίνακα διοριστέων Δασκάλων
ii. μέχρι τον αριθμό 300 του πίνακα διοριστέων Νηπιαγωγών
iii. μέχρι τον αριθμό 120 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Λογοθεραπείας
iv. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Φυσιοθεραπείας
v. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Ειδικής Γυμναστικής και
vi. όλοι του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες:
– Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
– Εργοθεραπείας
– Μουσικοθεραπείας
– Τυφλών
– Κωφών
Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ.06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009.
Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με σύμβαση.
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.