Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από δασκάλους για υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Εταιρείας «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Η υπηρεσία θα είναι για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης από χρόνο σε χρόνο με ανώτατο όριο πέντε χρόνια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν δάσκαλοι δημοτικών σχολείων του μόνιμου προσωπικού, με υπηρεσία τουλάχιστον πέντε χρόνων.

Για πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς όρους, το χρόνο απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην εταιρεία «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης», Λεωφόρος Βύρωνος 1, 1096 Λευκωσία, τηλ. 22868634, κ. Πανίκο Ορφανίδη.

Στο δάσκαλο που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί άδεια απουσίας χωρίς απολαβές και η περίοδος υπηρεσίας του θα θεωρείται υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κύπρου. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.