Προωθούνται ρυθμίσεις για στελέχωση των σχολείων τον Ιούνιο

Το Συμβούλιο Παιδείας ενέκρινε προτάσεις για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού. Στόχος είναι να ολοκληρώνονται οι διορισμοί και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου

Οι εγγραφές των μαθητών θα ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για όλες τις βαθμίδες, ενώ η ΕΕΥ θα ολοκληρώνει τις μεταθέσεις των μόνιμων και μόνιμων επί δοκιμασία εκπαιδευτικών καθώς και τους διορισμούς έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου.

Όλα αυτά με απώτερο στόχο την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού, για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όπως είναι το ατελείωτο πήγαινε έλα των εκπαιδευτικών μεσούσης της σχολικής χρονιάς. Εισηγήσεις για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων ετοίμασε και υπέβαλε προ μερικών μηνών στους εμπλεκόμενους φορείς το Υπ. Παιδείας και αφού συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης καταγράφηκαν τα σημεία στα οποία επήλθε συμφωνία. Οι συμφωνημένες εισηγήσεις κατατέθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Συμβούλιο Παιδείας και αποφασίστηκε όπως προωθηθούν άμεσα προς υλοποίηση. Στο έγγραφο που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν στην υποβολή αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, αλλά και στον καθορισμό νέων χρονοδιαγραμμάτων για μεταθέσεις και διορισμούς.

Νωρίτερα οι ανάγκες
Στις εισηγήσεις που συμφωνήθηκαν υπογραμμίζεται ότι το Υπ. Παιδείας πρέπει να υποβάλλει προς την ΕΕΥ τις βασικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό για την επόμενη σχολική χρονιά γύρω στις αρχές Φεβρουαρίου και οι συμπληρωματικές τελικές ανάγκες να υποβάλλονται γύρω στις 30 Ιουνίου. Για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι εγγραφές των μαθητών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για όλες τις βαθμίδες, η προκήρυξη των θέσεων για απόσπαση και για διορισμό στη θέση συμβούλου να γίνεται μέσα στο Νοέμβριο και η διαδικασία επιλογής να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, η διαδικασία έγκρισης ωρών στήριξης για παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες καθώς και των ωρών ενίσχυσης των αλλόγλωσσων παιδιών να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και οι εξετάσεις (για ανεξεταστέους μαθητές και για μαθητές που ζητούν μετεγγραφή από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού) να διενεργούνται μέσα στον Ιούνιο. Όσο για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου, σημειώνεται ότι πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ενώ δικαίωμα αλλαγής, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα από το σχολείο, θα επιτρέπεται, το αργότερο, μέχρι τις 31 Μαΐου. Αναφέρεται, τέλος, ότι συμπληρωματικές εγγραφές μπορούν να γίνονται το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου ώστε να μην υπάρχουν εγγραφές το Σεπτέμβριο.

Μάιο οι μεταθέσεις
Για τα χρονοδιαγράμματα των μεταθέσεων και διορισμών, υπογραμμίζεται ότι η ΕΕΥ πρέπει να ολοκληρώνει τις μεταθέσεις των μόνιμων και μόνιμων επί δοκιμασία εκπαιδευτικών καθώς και τους διορισμούς έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ οι συμπληρωματικές ή και έκτακτες μεταθέσεις ή διορισμοί (οι ελάχιστοι δυνατοί) θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Για επίτευξη των στόχων θα πρέπει να διαφοροποιηθούν στους Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις και Μεταθέσεις Κανονισμούς οι σχετικές ημερομηνίες. Θα πρέπει επίσης:
-οι προαγωγές να διενεργούνται μια φορά για κάθε σχολικό έτος και να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου.
-το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΥ για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή ετήσια άδεια απουσίας, για τις αναστολές μετάθεσης, τις αφυπηρετήσεις, για αποδοχή ή όχι διορισμού.
-να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ώστε να περιοριστούν οι αριθμοί των συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε ένα μικρό ποσοστό ασφαλείας, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των μεταθέσεων.
-με βάση την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής μεταθέσεων/διορισμών το Υπ. Παιδείας να ολοκληρώνει τους δύο κύκλους μετακινήσεων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.


Μονιμότητα προσωπικού
Στις εισηγήσεις που εγκρίθηκαν το περασμένο Σάββατο περιέχεται πρόταση και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία-όπως τονίζεται- θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και στην προσπάθεια για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μόνιμοι ή μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί, όταν υπηρετούν εκτός έδρας και παραμένουν στην ίδια περιφέρεια, μπορούν να παραμένουν και στο ίδιο σχολείο εφΆ όσον δεν θα επηρεάζονται οι κανονισμοί μεταθέσεων/ μετακινήσεων. Το ίδιο θα ισχύει και για τους συμβασιούχους ή έκτακτους εκπαιδευτικούς, όταν διορίζονται για δεύτερη ή και τρίτη συνεχή χρονιά στην ίδια περιφέρεια. Αναφέρεται ακόμη ότι:
-Οι νεοπροαγόμενοι εκπαιδευτικοί (στη θέση Β.Δ., Β.Δ. ΑΆ και Διευθυντή) κατά το διάστημα που θα υπηρετούν εκτός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο.
-Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εντός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο για τουλάχιστον 6 χρόνια (Δημοτική Εκπαίδευση) και για τουλάχιστον 8 χρόνια (Μέση Εκπαίδευση).
-Εφόσον δεν ζητηθεί μια θέση τότε ένας εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στην έδρα του, μπορεί να παραμείνει στο ίδιο σχολείο πέραν των 6 χρόνων για τη Δημοτική Εκπαίδευση και πέραν των 8 για τη Μέση.
-Οι Διευθυντές που υπηρετούν εντός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ