Χρίστος Γιασεμής
Εκπαιδευτικός Δημοτικής
Ph.D. in Education
Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθώ με το σημείο 7 του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης (Ν.Σ.Α., «Σύστημα Αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών» σ.24-32) ενώ στο προηγούμενο άρθρο είχα ασχοληθεί με το σημείο 3 (Ν.Σ.Α., «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας», σ.10-14).
Με το Ν.Σ.Α. προτείνονται τα δύο πιο κάτω μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών:
1. Με βάση το πρώτο μοντέλο αξιολόγησης, όσοι Εκπαιδευτικοί, Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι και Διοικητικοί Βοηθοί Διευθυντές επιθυμούν να διεκδικήσουν προαγωγή, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας (π.χ. προϋπηρεσία, προσόντα κτλ.), υποβάλλουν αίτηση για να τύχουν εξωτερικής-συγκριτικής αξιολόγησης κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Ο Εκπαιδευτικός, ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός, ο Διοικητικός Βοηθός Διευθυντής και ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος θα αξιολογούνται για σκοπούς προαγωγών από δύο Σχολικούς Συμβούλους-Αξιολογητές και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Οι Διευθυντές, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Επαρχιακοί Διευθυντές/Πρώτοι Σχολικοί Σύμβουλοι/Γενικός Σχολικός Σύμβουλος θα αξιολογούνται από δύο αξιολογητές ανώτερης βαθμίδας από αυτή που ήδη βρίσκονται, για σκοπούς προαγωγών.