Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Δικαίωμα φοίτησης στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο έχουν τα παιδιά των τάξεων Δ’ – Στ’, εκτός στις περιπτώσεις των σχολείων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) όπου δικαίωμα φοίτησης έχουν τα παιδιά όλων των τάξεων (Α’ – Στ’).
Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου θα λειτουργήσει μόνο στα σχολεία που θα εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός μαθητών. Επίσης, σχολεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί αλλά για οποιουσδήποτε λόγους δε θα ενταχθούν τελικά στο θεσμό, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα των Ολοήμερων Σχολείων τηλεφωνικώς (22 809543, 22 800800) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 800802). Τέλος, σχολεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο, αλλά επιθυμούν να ενταχθούν στο θεσμό, θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπόψη Συμβούλων Ολοήμερων Σχολείων και παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Οι δάσκαλοι ή άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Ολοήμερα Σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΣ 6) και να το αποστείλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς φαξ: