ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από δασκάλους Δημοτικής Εκπαίδευσης για απόσπαση στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

(Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας, στο Weston Super Mare, για τη σχολική χρονιά 2009-2010.

Καθήκοντα και ευθύνες

:

  1. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος στους Ομογενείς στη Μεγάλη Βρετανία
  2. Ετοιμασία και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τηνευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων
  3. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν από τον Επιθεωρητή/Προϊστάμενο της Κ.Ε.Α.

Κριτήρια

:

  • Ζήλος και ενθουσιασμός για το διδασκαλικό επάγγελμα
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Δράση, στα σχολεία ή αλλού στην Κύπρο, σχετική με οργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες (μουσική, χορό, δημιουργικό δράμα).
  • Αιτήσεις γίνονται δεκτές και από συμβασιούχους και αδιόριστους δασκάλους.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα έχουν οι μόνιμα διορισμένοι δάσκαλοι

Όροι εργασίας

:

α) Οι αποσπασμένοι θα εργάζονται από 14 μέχρι 19 ώρες (21-29 περιόδους των 40’). Ο διδακτικός χρόνος τους διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και τα χρόνιαυπηρεσίας τους .

β) Η υπηρεσία τους ως αποσπασμένων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν γιασκοπούς προαγωγής αλλά όχι ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με τηλεομοιότυπο

(στον αριθμό 22428277) μέχρι τη Δευτέρα, 31/8/2009. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να προμηθεύονται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση www.moec.gov.cy