Αναστολή μόνιμου με δοκιμασία διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή παραχώρηση σε πρόσωπα που αποδέχονται μόνιμο διορισμό άδειας απουσίας χωρίς απολαβές λόγω σπουδών

Σε σύσκεψη που έγινε στις 25.8.2009 στο Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συζητήθηκε το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αφού μελετήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων (άρθρο28Γ) και των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών (Κανονισμός 14(3)), αποφασίστηκαν τα ακόλουθα.Με βάση το άρθρο 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει αιτήματα για αναστολή μόνιμου με δοκιμασία διορισμού για ένα σχολικό έτος, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου.

Με βάση το ίδιο πιο πάνω άρθρο, η Επιτροπή θα εξετάζει επίσης αιτήματα για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου «Μάστερ» ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα στο οποίο φοιτά ο αιτητής. Στην περίπτωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου μπορείνα δοθεί αναστολή μέχρι δύο σχολικά έτη.

Σε περίπτωση έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και στην περίπτωση παρακολούθησης μεταδιδακτορικών σπουδών, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με βάση τονΚανονισμό 14(3) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΧορήγησηΑδειών) Κανονισμών.