Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις δασκάλων και τοποθετήσεις Επιθεωρητών καθώς και διορισμούς με σύμβαση νέων Εκπαιδευτικών. :

Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση δασκάλων
Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού