Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://www.eey.gov.cy/.
Τα έντυπα αυτά είναι:

1.1 Έντυπο ΕΕΥ 11 – Αίτηση μετάθεσης

1.2 Έντυπο ΕΕΥ 12 – Αίτηση μη μετάθεσης.

Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα

παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στον Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

2. Έντυπο ΕΕΥ 13 – Αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13 μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13 με τα σχετικά έγγραφα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Ειδικοί λόγοι για μετάθεση ή μη μετάθεση των εκπαιδευτικών είναι:

2.1. Προσωπικοί λόγοι υγείας
2.2. Λόγοι υγείας συζύγου
2.3. Λόγοι υγείας εξαρτωμένων
2.4. Εγκυμοσύνη
2.5. Βρέφος κάτω των 12 μηνών.

3. Έντυπο ΕΕΥ 03 – Αίτηση αλλαγής στοιχείων εκπαιδευτικού.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ03, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:

Λόγοι Δικαιολογητικά

3.1. Σύναψη γάμου –  Πιστοποιητικό γάμου
3.2. Γέννηση τέκνου  – Πιστοποιητικό γέννησης
3.3. Παιδιά- φοιτητές ή και στρατιώτες, που δεν θα έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2010 – Πιστοποητικό φοίτησης ή υπηρεσίας στην Ε.Φ.

Το έντυπο ΕΕΥ03 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία.

Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δε θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.

4. Έντυπο ΕΕΥ 03 – Αίτηση αλλαγής έδρας.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να επισυνάψουν και αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ03, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας του εκπαιδευτικού:

4.1. Βεβαίωση κοινοτάρχη και
4.2. Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου/ή
4.3. Λογαριασμό ρεύματος/ή
4.4. Λογαριασμό υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι αν τα πιο πάνω δικαιολογητικά 4.2, 4.3 ή 4.4 είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.

5. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ03 υποβάλλονται μόνο από:

5.1. Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση
5.2. Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία.

6. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν
στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι την 12.00 μεσημβρινή της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2010.

Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την ΕΕΥ.

7. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό Ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό κατάλογο προτιμήσεων.

9. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω