Πηγή : Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

8500 οι αλλόγλωσσοι μαθητές στα σχολεία μας
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης και επιτυχίας σε όλους τους μαθητές
Η έλευση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Κύπρο, έχει επηρεάσει και διαφοροποιήσει τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και θέτει νέες απαιτήσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ο αριθμός των αλλόγλωσσων μαθητών προσεγγίζει τους 8500 μαθητές.
Σύνηθες είναι πλέον το φαινόμενο να φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, για τους οποίους η ελληνική δεν αποτελεί τη μητρική γλώσσα.
Στους αλλόγλωσσους μαθητές παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής και δωρεάν εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, αφού στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δε γίνεται καμιά διάκριση αναφορικά με τη φυλή, την κοινότητα, τη γλώσσα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αλλά και την εθνική καταγωγή των μαθητών.
Για την αντιμετώπιση αυτού του νέου δεδομένου που χαρακτηρίζει σήμερα τα σχολεία μας και την ενίσχυση των αλλόγλωσσων μαθητών είχαν ληφθεί και κατά τα τελευταία χρόνια κάποια μέτρα, δεν είχε όμως διαμορφωθεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση των μαθητών αυτών.
Για την κάλυψη αυτού του κενού το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαμόρφωσε και εφαρμόζει από τη φετινή σχολική χρονιά μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών.
Ο γενικός σκοπός της πολιτικής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και συνακόλουθα στην κυπριακή κοινωνία είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας στην εκπαίδευση, σε μια κοινωνία της οποίας ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας γίνεται όλο και πιο έντονος.
Σχολείο που ενσωματώνει και δεν αποκλείει
Η φιλοσοφία που διέπει την πολιτική ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα συμπυκνώνεται στους πιο κάτω στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης:
– Δημοκρατικό σχολείο που ενσωματώνει και δεν αποκλείει. Αυτό σημαίνει ισότητα ευκαιριών για πρόσβαση, για συμμετοχή, για επιτυχία και για εσωσχολική «μεταχείριση», αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και τις ατομικές ανάγκες.
-Σχολικό σύστημα/παιδεία που σέβεται τη διαφορετικότητα, τον
πλουραλισμό (πολιτιστικό, γλωσσικό, θρησκευτικό) και την πολλαπλή νοημοσύνη (multiple intelligence).
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων
Για την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αξιοποιεί κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενταξης.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης είναι ένα από τα τέσσερα Ταμεία Αλληλεγγύης που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση εντός του προγράμματος-πλαισίου «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
Βασικός στόχος του Ταμείου Ενταξης είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα Κράτη -Μέλη για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνικό υπόβαθρο στην κοινωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Η συμβολή του Ταμείου δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών ένταξης, αλλά επεκτείνεται και στην ενδυνάμωση της ικανότητας των Κρατών – Μελών να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν σχετικές πολιτικές και μέτρα, προωθώντας παράλληλα και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στον τομέα αυτό.
Σε 31 σχολεία το πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
Με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα τις πιο κάτω δράσεις:
1.Στη Μέση Εκπαίδευση εφαρμόστηκε την περσινή σχολική χρονιά για πρώτη φορά και συνεχίζεται κατά τη φετινή σχολική χρονιά πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους μαθητές με λίγες ή καθόλου γνώσεις της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πέρσι σε 16 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, στα οποία καταγράφονταν οι μεγαλύτεροι αριθμοί αλλόγλωσσων μαθητών με ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα επεκτάθηκε και εφαρμόζεται πλέον σε 31 σχολεία, καλύπτοντας έτσι όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που εμφανίζουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών με λίγες ή καθόλου γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.
2.Εκδόθηκε ενημερωτικός οδηγός σε πέντε γλώσσες (αραβική, γεωργιανή, ουκρανική, ρωσική, τουρκική) αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.
Ο οδηγός περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για αλλόγλωσσους μαθητές τρίτων χωρών και τους γονείς τους σχετικά με τους κανόνες του εκπαιδευτικού συστήματος, τις επιλογές, τις απαιτήσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
3.Διοργανώθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
Μεθοδολογία διδασκαλίας σε τάξεις μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενταξης και τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη δράσεων και την εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία της Κύπρου.