1. “Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας-Βασικές Αρχές και Προϋποθέσεις” – Μαίρη Κουτσελίνη
  2. “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Γλώσσα”-Γιάννης Χριστοδούλου
  3. “Η τεχνολογία συμβάλλει στην ανάπτυξη της Μαθηματικής σκέψης;” – Κωνσταντίνος Χρήστου
  4. “Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφρίας και Επικοινωνιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου” – Δημήτρης Εγγλεζάκης