Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού» που λήγει στις 2 Ιουλίου 2010.

Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οποιαδήποτε πρόσωπα ιδιαίτερα: α) οι εκπαιδευτικοί δημόσιας και ιδιωτικής Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης και β) θεατρικοί συγγραφείς.

2. Συμμετοχές γίνονται δεκτές από άτομα ή ομάδες ατόμων.

3. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει:

• να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και σε γλώσσα κατανοητή και φιλική από παιδιά

• το θέμα να σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώματα του παιδιού και να αντανακλά τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

• ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην υπόθεση του σεναρίου να μην υπερβαίνει τα 10

• η διάρκειά του σε περίπτωση που ανεβαστεί σε παράσταση να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά,

• να είναι δακτυλογραφημένο σε 35 περίπου αριθμημένες σελίδες Α4 στην μια πλευρά της κόλλας (μέγεθος γραμμάτων 12, Arial, διάστημα γραμμών 1,5)

4. Εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν έργο στο διαγωνισμό μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο έργο στα πλαίσια ενδοσχολικών εορτών ή άλλων δραστηριοτήτων.

5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει με υποβολή ενός μόνο έργου το οποίο να μην έχει υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό και να μην έχει ξαναπαιχτεί (εξαιρούνται οι ενδοσχολικές γιορτές).

6. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο όπου εξωτερικά να αναγράφεται το ψευδώνυμο του/των συγγραφέα/ων. Εντός του φακέλου θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα αντίγραφα των πιο κάτω:

α) σύντομη ανάλυση από τον/τους συγγραφέα/εις όπου επεξηγείται η σύνδεση της υπόθεσης του σεναρίου με το γενικό θέμα του διαγωνισμού «Τα Δικαιώματα του Παιδιού»,

β) περίληψη της υπόθεσης του σεναρίου,

γ) θεατρικό σενάριο,

δ) περιγραφή των χαρακτήρων που συμμετέχουν στο έργο

ε) ένας δεύτερος μικρότερος κλειστός φάκελος στον οποίο επίσης εξωτερικά να αναγράφεται το ψευδώνυμο. Μέσα στο δεύτερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να βρίσκονται τα πραγματικά στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τηλέφωνο και διεύθυνση).

Αξιολόγηση και άλλες πληροφορίες:

1. Η τελική αξιολόγηση των έργων θα ανατεθεί σε επιτροπή που θα συσταθεί από την Επίτροπο. Στην επιτροπή αξιολόγησης θα συμμετέχουν και παιδιά.

2. Οι συγγραφείς των τριών πρώτων έργων που θα διακριθούν θα πάρουν τιμητική πλακέτα και χρηματικά έπαθλα αξίας €500 (Α’ βραβείο), €300 (Β’ βραβείο) και €200 (Γ’ βραβείο). Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί τιμητικό δίπλωμα.

3. Οι απονομές θα γίνουν το βράδυ της επετειακής εκδήλωσης στις 20 Νοεμβρίου 2010. Τα έργα που θα διακριθούν θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

4. Όσα έργα υποβληθούν δυνατό να αξιοποιηθούν από την Επίτροπο για δράσεις που προάγουν την ευαισθητοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης τους σε βιβλίο ή σε οποιαδήποτε άλλη έντυπη μορφή καθώς και παρουσίασης θεατρικής παράστασης από οποιοδήποτε σχήμα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή χρηματική αμοιβή στον/στους συγγραφέα/είς. Οποιαδήποτε αξιοποίηση θα γίνεται με αναφορά στο όνομα του/των συγγραφέα/ων και μετά από ενημέρωσή του/τους.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010, ώρα 2:00μ.μ. στα Γραφεία της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη διεύθυνση: Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496, Λευκωσία.

Όσα έργα σταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου όχι αργότερα από τις 2 Ιουλίου 2010.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22 873200 ή 22 873174