Έντυπα Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων:

Τα σχετικά έντυπα υποβάλλονται στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας μέχρι τις 21 Ιουνίου 2010

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας :24821380
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού :25870280

Διαβάστε τους Κανονισμούς Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων