Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΥ :

” Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.”

Μονάδες Μετάθεσης Δημοτικής / Ειδικής Εκπαίδευσης 2010

Έντυπα Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων

Κανονισμοί Μεταθέσεων

Κανονισμοί Τοποθετήσεων Μετακινήσεων

Τηλεφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής