Η προκήρυξη των υποτροφιών για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει και φέτος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Αρ. ΙΚΥ 44.
Οι αιτητές καλούνται όπως σημειώσουν στο μέρος των προσωπικών στοιχείων τον αριθμό του φακέλου τους, καθώς και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Η σύσταση προϊσταμένου θα πρέπει να συμπληρωθεί από το διευθυντή/διευθύντρια του εκπαιδευτικού και σε κλειστό και υπογεγραμμένο φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του σχολείου να δοθεί στον εκπαιδευτικό, για να τον παραδώσει μαζί με την αίτησή του στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
Η προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστάται στο περιεχόμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας (με αρ. φακ. 7.5.01 και ημερ. 6/12/2002) σχετικά με την παραχώρηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
Όσοι τελικά θα επιλεγούν θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία να ζητούν εκπαιδευτική άδεια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η οποία θα ισχύει από 1/9/2010 μέχρι και 31/8/2011. Από τη στιγμή που υποβάλει κάποιος αίτηση σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για την υποτροφία αυτή και δεν μπορεί, σε περίπτωση επιλογής του, να την αρνηθεί. Γι’ αυτό θα πρέπει να σταθμιστούν εκ των προτέρων οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του εκπαιδευτικού (οικογενειακοί, προσωπικοί,οικονομικοί κ.τλ.) προτού κάνει την αίτηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ενέργειες και καθυστερήσεις.