Στο Υπουργικό πρόταση για νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών
Τέλος στον επιθεωρητισμό
Με το προωθούμενο σχέδιο αξιολόγησης αποσυνδέεται η ανέλιξη των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων. Ενισχύεται η διαφάνεια σε όλα τα στάδια αξιολογήσεων
Αναχρονιστικό και ξεπερασμένο θεωρείται το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς θεσμοθετήθηκε το 1976 και έκτοτε εφαρμόζεται χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις παρά τις πολλές αλλαγές που μεσολάβησαν. Στην προσπάθειά του να το εκσυγχρονίσει, το υπ. Παιδείας ετοίμασε πρόταση για εφαρμογή ενός νέου συστήματος, η οποία αναμένεται να τεθεί σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβούλιου.
Την πρόταση θα παρουσιάσει ο υπ. Παιδείας, Αντρέας Δημητρίου, ο οποίος και θα ζητήσει από το Υπουργικό να τον εξουσιοδοτήσει να ξεκινήσει διάλογο με τις εμπλεκόμενες οργανώσεις. Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα υποβληθούν εκ νέου στο Υπουργικό για τελική έγκριση.
Αξιολόγηση με κριτήρια
Στόχος της πρότασης που ετοιμάστηκε είναι η κατάργηση του μονοδιάστατου μοντέλου του επιθεωρητισμού, η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας, ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής, αλλά και η δημιουργία εναλλακτικών βαθμίδων ανέλιξης των εκπαιδευτικών, που αποσκοπούν στην αξιοποίησή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις τους.
Με το νέο σχέδιο αξιολόγησης αποσυνδέεται ουσιαστικά η ανέλιξη των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων – με στόχο να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν στην τάξη χωρίς προσωπικό κόστος ως προς την ανέλιξη – ενώ καθορίζονται συγκεκριμένα λειτουργικά κριτήρια αξιολόγησης. Σημαντική θεωρείται επίσης η πρόνοια για διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα γνωρίζει, δηλαδή, πότε θα αξιολογηθεί, τις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησής του, καθώς και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας.

Στήριξη και ανέλιξη

Με το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης:

*Εισάγεται σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για σκοπούς βελτίωσης του έργου που επιτελείται στα σχολεία και όχι σύγκρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων.

*Εισάγεται σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

*Δημιουργείται η θέση του παιδαγωγικού συμβούλου, ο οποίος θα βοηθά συστηματικά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του.
*Καθιερώνονται νέες θέσεις ανέλιξης, οι οποίες δεν συνδέονται με ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε καλούς εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στα διδακτικά/παιδαγωγικά καθήκοντά τους.
*Δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (διοικητικών βοηθών διευθυντών, παιδαγωγικών συμβούλων, σχολικών συμβούλων) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος.
*Προτείνονται δύο εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών, ένα με εξωτερική-συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή στην τάξη και ένα με αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης.
*Στο προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης γίνεται αναφορά και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα στηρίζονται – σε επίπεδο σχολικής μονάδας -από τους παιδαγωγικούς συμβούλους.
Εκτός οι ακατάλληλοι
Σε ό,τι αφορά στους ανεπαρκείς ή ακατάλληλους εκπαιδευτικούς, το υπ. Παιδείας εισηγείται τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) να έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει απόφαση πλήρως τεκμηριωμένη για την αφυπηρέτηση μόνιμου εκπαιδευτικού λειτουργού από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία «σε περίπτωση αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του εκπαιδευτικού λειτουργού ή του έκτακτου εκπαιδευτικού λειτουργού». Εισηγείται επίσης τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διαγράφονται από τους καταλόγους διοριστέων έκτακτοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των οποίων έχει αποφασιστεί ο τερματισμός των υπηρεσιών τους λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Το υπ. Παιδείας προτείνει, τέλος, «κατά τη διάρκεια έρευνας, προκειμένου να διακριβωθεί αναίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα εκπαιδευτικού λειτουργού να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, ο επηρεαζόμενος λειτουργός να αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων μέχρι η έρευνα να ολοκληρωθεί».
Mεταβατική περίοδος
To υπουργείο Παιδείας ετοίμασε και οικονομική πρόταση για το θέμα, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι με το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων προαγωγής των εκπαιδευτικών δεν αυξάνεται, αλλά γίνεται ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων. Επεσήμανε, ακόμη, ότι για μια μεταβατική περίοδο, που θα διαρκέσει τουλάχιστον τρία χρόνια, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης και μετά την παρέλευσή της θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα. Ως εκ τούτου, για τα επόμενα τρία χρόνια εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το κράτος.
(Πηγή: Πολίτης 3/6/2010)