Bρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2010
Τα παραδοσιακά στερεότυπα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα μελέτη η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανισότητα των φύλων στη εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες. Στη μελέτη φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές των φύλων τόσο στην επιλογή των σπουδών όσο και στα αποτελέσματα.
Η αρμόδια για την εκπαίδευση επίτροπος της ΕΕ, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Η σχέση μεταξύ των φύλων και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 50 έτη και οι διαφορές παρουσιάζουν πλέον πιο πολύπλοκες μορφές. Στα σχολεία η τεράστια πλειονότητα του προσωπικού είναι γυναίκες αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα διοικούνται από άνδρες. Η πλειονότητα των αποφοίτων είναι γυναίκες, ενώ η πλειονότητα αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι αγόρια. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία αυτά.»
Η μελέτη της Επιτροπής βασίζεται στο έργο του δικτύου Eurydice, το οποίο συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η μελέτη καλύπτει 29 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Βουλγαρίας, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία).
Κύρια πορίσματα:
Οι ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων είναι το κύριο πρόβλημα
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων και στερεοτύπων των φύλων. Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση συνήθων προτύπων σχολικής φοίτησης σε σχέση με φύλο και την καταπολέμηση της παρενόχλησης λόγω φύλου στο σχολείο (βλέπε παράρτημα, εικόνα 1). Σπάνιες είναι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα ισότητας των φύλων και τη μεγαλύτερη συμμετοχής τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
Τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις σχολικές εξετάσεις αποφοίτησης από τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να επαναλάβουν σχολικές χρονιές. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια είναι πιθανότερο να μην έχουν καλές επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ τα κορίτσια είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο ένα τρίτο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.
Λίγες μόνον χώρες αντιμετωπίζουν τα ανεπαρκή επιτεύγματα των αγοριών ως πολιτική προτεραιότητα (η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Ακόμη λιγότερες χώρες έχουν ειδικά προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των αγοριών και των επιτευγμάτων των κοριτσιών στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες (Aυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία)).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση τόσο ενθαρρύνοντας την πολιτική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ όσο και μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας των φύλων αποτελεί μια θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χρηματοδοτική υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ σε πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρικές σχέσεις μέσω του προγράμματος διά βίου μάθησης.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων απευθύνεται στα κορίτσια
Πολλοί νέοι άνδρες και νέες γυναίκες στα επαγγελματικά σχολεία και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να επιλέγουν σταδιοδρομίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού χρειάζονται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιο ευαίσθητοι στο θέμα της ισότητας των φύλων και συνεπώς πιο ικανοί να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων, ο οποίος διατίθεται σήμερα μόνον στις μισές ευρωπαϊκές χώρες (βλέπε παράρτημα, εικόνα 2), απευθύνεται συχνότερα στα κορίτσια παρά σε αγόρια και, συνήθως, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να επιλέξουν σταδιοδρομίες στον τομέα της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών. Μολονότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και σχέδια, υπάρχει έλλειψη γενικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στα αγόρια.
Οι πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία (MΕT)
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τομείς της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών.
Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλέπε παράρτημα, εικόνα 3). Ωστόσο, σχεδόν όλες αυτές οι πολιτικές και τα σχέδια απευθύνονται μόνον στις γυναίκες. Αφετέρου, το ποσοστό των γυναικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μειώνεται με κάθε βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Ωστόσο, περίπου ένα τρίτο μόνο των χωρών έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές για την επίλυση αυτού του προβλήματος με στόχο την εξάλειψη αυτού του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού.
Πολιτικές που ασχολούνται με αμφότερα τα θέματα υπάρχουν στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία.
Το δίκτυο Εurydice (www.Eurydice.org) παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση. Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από 35 εθνικά γραφεία με έδρα και στις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της διά βίου μάθησης της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες του ΕΟΧ και Τουρκία) και το οποίο συντονίζεται και διοικείται από τον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο οποίος εκπονεί τις δημοσιεύσεις και τις βάσεις δεδομένων του δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Η πλήρης μελέτη με τίτλο «Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe»
Αναλυτικές εθνικές περιγραφές των πολιτικών για την ισότητα των φύλων θα καταστούν διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο: www.eurydice.org