Σημαντικές αλλαγές προς όφελος των εκπαιδευτικών υιοθέτησε η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση της ΠΟΕΔ, στους Κανονισμούς Τοποθετήσεων Μετακινήσεων. Σημαντικότερες αλλαγές  μπορεί να θεωρηθούν ο τερματισμός των τηλεφωνικών μετακινήσεων (αφού πλέον μετακίνηση ή τοποθέτηση εκπαιδευτικού για να έχει ισχύη πρέπει να δημοσιοποιείται είτε στον τύπο είτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ) καθώς και το γεγονός ότι θα αναγράφεται δίπλα από κάθε εκπαιδευτικό αν έχει ή όχι Ειδικό λόγο για την τοποθέτησή του, γεγονός που θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια στις τοποθετήσεις/μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Διαβάστε τους Κανονισμούς Τοποθετήσεων Μετακινήσεων