Πηγή : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ποια είναι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για θεσμοθέτηση του ΕΟΣ
Με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε η τετράχρονη πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου (ΕΟΣ) που εισήχθη από το Υπουργείο Παιδείας το Σεπτέμβριο του 2006. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού αξιολογήθηκε σε ετήσια βάση από επιστημονική επιτροπή και η θεσμοθέτησή του μελετήθηκε από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, της επιτροπής αξιολόγησης του θεσμού, της ΠΟΕΔ, των οργανωμένων γονιών, καθώς και ο εξωτερικός σύμβουλος των ΕΟΣ.
Σε ένα ενημερωτικό έντυπο, που ετοίμασε το υπουργείο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού, τα βασικά πορίσματα των αξιολογήσεων και οι εισηγήσεις του για την τελική μορφή και θεσμοθέτησή του.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
Επιλογή σχολείων:
Υποψήφια για ένταξη στο θεσμό να είναι τα εξής σχολεία: α) Καινούργια σχολεία τα οποία θα ανεγερθούν στο μέλλον σε μεγάλους δήμους ή κοινότητες. β) Σχολεία αστικών και ημιαστικών περιοχών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο θεσμό και στα οποία υπάρχει τόσο η δυνατότητα μετεγγραφής των παιδιών που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν το απόγευμα σε άλλο σχολείο όσο και η δυνατότητα εγγραφής παιδιών γειτονικών σχολείων στο ΕΟΣ εφόσον υπάρχουν θέσεις. γ) Σχολεία της υπαίθρου, στα οποία οι γονείς επιθυμούν την εφαρμογή του θεσμού και τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης (προτεραιότητα θα δίνεται σε περιφερειακά Δημοτικά).
Κριτήρια ένταξης:
Τα σχολεία που θα λειτουργούν ως ΕΟΣ θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη κτηριακή υποδομή στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής: α) αίθουσα πολλαπλής χρήσης, β) αίθουσα σίτισης, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, γ) στεγασμένους χώρους και δ) εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αναλυτικά προγράμματα – περιεχόμενο μαθημάτων:
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος θα είναι οι ίδιοι σε όλα τα σχολεία, είτε αυτά λειτουργούν ως Ενιαία Ολοήμερα είτε όχι. Στα ΕΟΣ θα διεξάγονται συμπληρωματικές δραστηριότητες, που θα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα στις πρόσθετες ώρες λειτουργίας και θα προσφέρονται ως επιπρόσθετα τα αγγλικά και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από την Α’ τάξη. Συγκεκριμένα, οι 12 πρόσθετες διδακτικές περίοδοι, που θα προσφέρονται στα πλαίσια του θεσμού, θα αξιοποιούνται ως εξής:
– Για την εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ για δύο διδακτικές ώρες και διπλασιασμό του χρόνου διδασκαλίας τους στις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ (από δύο σε τέσσερις) με στόχο οι μαθητές, στο τέλος του Δημοτικού, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τα Αγγλικά ως μέσο επικοινωνίας.
– Για την εισαγωγή του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δύο ώρες σε όλες τις τάξεις, με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και να εξοικειωθούν με βασικά λογισμικά προγράμματα.
– Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία εισάγεται με δύο διδακτικές περιόδους και στις τάξεις Γ’ και Δ’ ώστε να προσφέρεται σε όλες τις τάξεις. – Το μάθημα Αγωγής Υγείας εισάγεται σε όλες τις τάξεις. Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα που θα καλύπτει δραστηριότητες σε διάφορους τομείς όπως η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή και η Διαπολιτισμική Αγωγή. Κάθε σχολική μονάδα και κάθε εκπαιδευτικός θα επιλέγουν δραστηριότητες από τις πιο πάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους ιδιαιτερότητες, ανάγκες και ενδιαφέροντα. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για περιόδους μαθημάτων αλλά για δημιουργικές δραστηριότητες.
– Διδασκαλία ενδιαφερόντων: Τα θέματα ενδιαφέροντος θα διδάσκονται σε όλες τις τάξεις (τέσσερις ώρες) αναλόγως των επιλογών των μαθημάτων και της δυνατότητας δημιουργίας ομάδας. Οι μαθητές θα επιλέγουν ενδιαφέροντα από τον παρακάτω κατάλογο: Αθλοπαιδιές, χορό, θέατρο, μουσική, καλές τέχνες, ολυμπιακά αθλήματα κ.λπ. Νοείται ότι η προσφορά ενός θέματος ενδιαφέροντος θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί σε κάθε σχολείο από τους μαθητές και εφόσον δημιουργούνται ομάδες με έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών (12).
Κατ’ οίκον εργασία:
Το κάθε σχολείο να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, αν θα έχει τακτή ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κατ’ οίκον εργασία και εμπέδωση. Σε περίπτωση που επιλεγεί κάτι τέτοιο από: 1) Τα σχολεία που θα λειτουργούν μέχρι τις 16.00 θα αφαιρούνται δύο περίοδοι από την Αγωγή Ζωής και δύο περίοδοι από τα ενδιαφέροντα. 2) Τα σχολεία που θα λειτουργούν μέχρι τις 15.15 θα χρησιμοποιούνται περίοδοι από το μάθημα των Ελληνικών.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα σχολεία που θα παραμείνουν ή θα ενταχθούν στο θεσμό θα επιλέξουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς εάν όλα τα παιδιά, τις τέσσερις μέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή), που θα λειτουργεί ο θεσμός, θα παραμένουν στο σχολείο από τις 7.45π.μ. μέχρι τις 4.00μ.μ. ή μέχρι τις 3.15μ.μ. Την Τετάρτη όλα τα παιδιά θα σχολνάνε στη 1.05μ.μ.
Τα συν και πλην που έδειξε η αξιολόγηση
Από την αρχή της πιλοτικής εφαρμογής ορίστηκε επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης με μέλη την Αθηνά Μιχαηλίδου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), τον Μιχαλίνο Ζεμπύλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο), τη Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τη Δήμητρα Πίττα (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Η επιτροπή ετοίμασε ετήσιες εκθέσεις με βάση τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων – εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών – και σύγκρινε τα αποτελέσματα με τους επιδιωκόμενους στόχους.
Στα βασικά πορίσματα των τριών εκθέσεων αξιολόγησης εντοπίζονται αρκετά θετικά στοιχεία και άλλα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.
Θετικά στοιχεία ως προς το περιεχόμενο του θεσμού: •Αναδόμηση του μαθήματος των Αγγλικών και εισαγωγή του σε όλες τις τάξεις.
•Εισαγωγή του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε όλες τις τάξεις.
•Εισαγωγή της καινοτομίας «Αγωγής Ζωής» που λειτουργεί ως ευέλικτη ζώνη με δυνατότητες εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων.
•Εισαγωγή των θεμάτων ενδιαφέροντος σε όλες τις τάξεις.
Στοιχεία ως προς το περιεχόμενο που χρήζουν βελτίωσης:
•Αναδιοργάνωση αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος και εκσυγχρονισμός των διδακτικών προσεγγίσεων.
•Αδυναμία εκπλήρωσης στον επιθυμητό βαθμό των παιδαγωγικών στόχων π.χ. μείωση των φροντιστηρίων και διευκόλυνση της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
•Καθορισμός ξεκάθαρης πολιτικής ως προς το θέμα της κατ’ οίκον εργασίας.
•Απουσία περιγράμματος αναλυτικών προγραμμάτων για το κάθε ένα από τα θέματα ενδιαφέροντος ώστε να είναι γνωστό από πριν για το τι αναμένεται να διδαχτεί στα θέματα αυτά και να υπάρχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια.
•Κίνητρα για στελέχωση της απογευματινής ζώνης.
Θετικά στοιχεία ως προς τη λειτουργία του θεσμού:
•Επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών και ανάπτυξη καλών τρόπων συμπεριφοράς.
•Περιορισμός των ανισοτήτων και παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές για ανάπτυξη ταλέντων και ενδιαφερόντων.
•Διαμονή των παιδιών σε ασφαλή χώρο κατά τα απογεύματα.
•Προώθηση της υγιεινής διατροφής.
Στοιχεία ως προς τη λειτουργία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης:
•Ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή ορισμένων σχολείων.
•Κούραση των μαθητών και κυρίως των παιδιών των μικρότερων τάξεων λόγω της πολύωρης παραμονής στο σχολείο.
•Έλλειψη παιδαγωγικών γνώσεων από ορισμένους εκπαιδευτές που εργάζονται με αγορά υπηρεσίας.
•Απουσία ενιαίας πολιτικής για το θέμα της επιχορήγησης της σίτισης.
ΣΙΤΙΣΗ
Στις τέσσερες μέρες που θα υπάρχει και η απογευματινή φοίτηση θα προσφέρεται στους μαθητές γεύμα. Το κόστος του γεύματος θα καλύπτεται από τους γονείς και το υπουργείο θα επιχορηγεί τη σίτιση μόνο των παιδιών που, είτε αυτά είτε οι γονείς τους, παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Για κάθε σχολική μονάδα, που θα εντάσσεται στο θεσμό, η οικεία Σχολική Εφορεία θα λαμβάνει από το Υπουργείο Παιδείας τις εξής επιχορηγήσεις: α) Ποσό ύψους μέχρι και €570 ανά άπορο μαθητή για επιχορήγηση της σίτισης. β) Για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού το Υπουργείο θα επιχορηγήσει τις Εφορείες των ΕΟΣ με το ποσό των €14 ανά μαθητή για τα λειτουργικά έξοδα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 11/07/10