Η ΕΕΥ ανακοίνωσε σήμερα 13/07/2010 μεταθέσεις – μονιμοποιήσεις και διορισμούς με σύμβαση Ειιδκής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις, διορισμοί επι δοκιμασία και με σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης
 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87,Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, 21η Ιουλίου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.