15/07/2010: Η ΕΕΥ ανακοίνωσε σήμερα 15/07/2010 μεταθέσεις- μονιμοποιήσεις και διορισμούς με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις, διορισμοί επί δοκιμασία και με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης΄

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση
δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 21η Ιουλίου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Χρήσιμες Συνδέσεις:
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΉ ΕΝΣΤΑΣΗΣ