Α. To πρώτο Ωρολόγιο που εισηγείται η Επιτροπή γίνεται δεκτό, σε ό,τι αφορά την κατανομή μαθημάτων κατά τάξη, ως μια καλή βάση περαιτέρω συζήτησης με το Υπουργείο για κατάληξη στο τελικό πρόγραμμα και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το πώς θα εφαρμοστεί η κατανομή μαθημάτων στους διάφορους τύπους σχολείων.
Β. Θεωρούμε, ως ΠΟΕΔ, πως η ομοιομορφία κατανομής των ωρών για όλες τις μέρες θα ήταν προτιμότερο. Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως για την Παρασκευή θα ήταν καλύτερο σενάριο η διδασκαλία σε 7 περιόδους. Επομένως συνολικά οι μαθητές θα έχουν 35 περιόδους. Η επιπρόσθετη περίοδος εισηγούμαστε να δοθεί ως εξής:
Α΄ και Β΄ τάξη: Η εμπέδωση να γίνει 5 περίοδοι

Γ΄και Δ΄τάξη: Η Αγωγή Ζωής να γίνει δίωρο

Ε΄και ΣΤ’ τάξη: Εισαγωγή Αγωγής Ζωής, μονόωρο.

Γ. Επιπλέον θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο εφαρμογής του Νέου Ωρολόγιου Προγράμματος τη διασφάλιση της μείωσης διδακτικού χρόνου κατά 2 περιόδους στον Υπεύθυνο Τμήματος. Αποτελεί για την ΠΟΕΔ άρρηκτο κομμάτι της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των Α.Π. Εισηγήσεις για το πώς πρακτικά αυτό γίνεται έχουμε και είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε με το Υπουργείο.

Δ. Θεωρούμε επίσης σημαντικό, αν εξασφαλιζόταν ο δεύτερος δάσκαλος στην τάξη για τις περιόδους της Εμπέδωσης Ενίσχυσης. Και γι’ αυτό το θέμα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πρακτικούς τρόπους εφαρμογής του.

Ε. Θεωρούμε ότι το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ευρύτερα τα Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει να τύχουν μεγάλης προσοχής σε ό,τι αφορά την Επιμόρφωση. Η επιμόρφωση πρέπει να είναι προσθετική στις εμπειρίες των δασκάλων, επεξηγηματική και συνοπτική. Πρέπει να είναι πρακτικά επικεντρωμένη στη διδακτική πράξη και να διαλαμβάνει όλες τις πρόνοιες μετάβασης από το παλιό στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

ΣΤ. Με την έναρξη εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων θα πρέπει να σημάνει και η αποφασιστική λήξη του ανεπίσημου ή λανθάνοντος αναλυτικού προγράμματος, τερματίζοντας μια χρόνια παθολογία της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ζ. Τα συνοδευτικά έγγραφα χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Η αναφορά σε μηδαμινή «κατ’ οίκον εργασία» πρέπει να αποφευχθεί. Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Τμήματος χρειάζονται αναδιατύπωση και διαφοροποιήσεις. Τα συνοδευτικά έγγραφα σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να συνοδεύουν την όλη κατάληξη σε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Θεωρούμε επίσης σημαντικό την έκδοση εγχειριδίου για σύνταξη ωρολογίων, αφού θα αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για τις διευθύνσεις των σχολείων.