Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρουμε την επιβεβαιωμένη διαπίστωση για σοβαρές περικοπές στους διορισμούς στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση.
(α) Σύμφωνα με δικά μας διασταυρωμένα στοιχεία οι φετινοί διορισμοί δεν αναπληρώνουν καν τις οργανικές θέσεις – αφυπηρετήσεις του 2010.
(β) Ελλείψεις, οι οποίες έχουν προκύψει από τη μη αποδοχή διορισμών, δεν έχουν πληρωθεί ενώ θα έπρεπε αυτόματα να αναπληρώνονται όπως γινόταν όλες τις προηγούμενες χρονιές.
(γ) Ελλείψεις ωρών σε σχολεία συμπληρώνονται με μια προσπάθεια ισολογισμού και ακρίβειας η οποία δεν θα είναι καθόλου λειτουργική: π.χ. το έλλειμμα δυο ωρών σε σχολεία πώς θα μπορέσει να καλυφθεί τοποθετώντας ένα δάσκαλο για δύο ώρες; Υπογραμμίζουμε ότι η Οργάνωση δεν θα αποδεχτεί τη λειτουργία των σχολείων με ελλείμματα στη στελέχωση.
(δ) Στα σχολεία της Υπαίθρου συνεχίζει να υπάρχει μια αυστηρά οικονομική προσέγγιση οδηγώντας, για οριακούς αριθμούς, περιφερειακά σχολεία σε συμπλέγματα.
Εκφράζοντας τη βαθιά μας ανησυχία καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όπως εγκαταλείψει την τρέχουσα περιοριστική αντίληψη για την Παιδεία, επιτρέποντας την ανακούφιση του σχολικού έργου και την ορθόδοξη λειτουργία των σχολείων.