Εισηγήσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα
Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας απέστειλε προς την ΠΟΕΔ εισηγήσεις για νέα ωρολόγια προγράμματα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Πιο κάτω θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα νέα αναλυτικά προγράμματα.
Τη σχολική χρονιά 2010-2011 θα διεξαχθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία εισαγωγής νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Θα γίνει επίσης μερική εισαγωγή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία με τη διαδικασία του «μπολιάσματος» , ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αξιολογηθούν στην πράξη και να επαναπροσδιοριστούν σημεία τους για τα οποία η εφαρμογή θα καταδείξει ότι χρειάζονται τροποποίηση. Την τελική μορφή τους τα Προγράμματα Σπουδών, θα λάβουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2010-2011 ενώ η διαδικασία εισαγωγής των νέων ΑΠ στα σχολεία θα ξεκινήσει τη σχολική χρονιά 2011-2012.
Την επιμόρφωση των στελεχών και των εκπαιδευτικών θα αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σ΄αυτήν θα συμμετέχουν με την ιδιότητα του επιμορφωτή και πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν στις επιτροπές διαμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών. Παράλληλα θα συσταθούν ομάδες εκπαιδευτικών, οι υποστηρικτές, οι οποίοι είναι ήδη αποσπασμένοι σε διάφορες υπηρεσίες ή τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για να αξιολογήσουν, σε συνεργασία με τους επιμορφωτές κι όπου κριθεί αναγκαίο με πανεπιστημιακούς που συμμετείχαν στις επιτροπές συγγραφής των Προγραμμάτων Σπουδών και επιθεωρητές, το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό κάθε γνωστικού αντικειμένου ως προς τη συμβατότητά του με τα νέα Α. Π. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί το μέρος του υλικού που παραμένει συμβατό με τα νέα Α.Π. και να παραχθεί επιπρόσθετο υλικό όπου υπάρχει ανάγκη.
Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει ενημέρωση των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υποστηρικτών και Διευθυντών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι διευθυντές των Δημοτικών θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια την περίοδο 4-12 Οκτωβρίου 2010 στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων Επαρχιακών Σεμιναρίων της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης προς τους Διευθυντές των Δημοτικών.
Στη δεύτερη φάση θα γίνει επιμόρφωση των υποστηρικτών σε τρεις χρονικές περιόδους που θα περιλαμβάνει, για κάθε υποστηρικτή, τρία τετράωρα σεμινάρια. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2010.
Στην τρίτη φάση θα διεξαχθεί επιμόρφωση μάχιμων εκπαιδευτικών στην οποία θα συμμετέχει για κάθε ένα από τα έξι γνωστικά αντικείμενα ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο. Στα πλαίσια της φάσης αυτής κάθε εκπαιδευτικός που θα συμμετέχει θα παρακολουθήσει σε εργάσιμο χρόνο, τρία τετράωρα σεμινάρια σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος Σπουδών του γνωστικού του αντικειμένου. Τα μικρά σχολεία δε θα στείλουν εκπαιδευτικούς και στα έξι γνωστικά αντικείμενα ενώ για τις νηπιαγωγούς θα γίνει ξεχωριστή διευθέτηση.
Στην τέταρτη φάση θα γίνει ενημέρωση σε επαρχιακό επίπεδο και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όλων των μάχιμων εκπαιδευτικών. Η φάση αυτή αναμένεται ότι θα διεξάγεται καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1010-2011 αφού θα προσαρμοστεί στα πλαίσια των θεσμοθετημένων δράσεων που αναπτύσσουν οι Διευθύνσεις του Υπουργείου και οι οποίες αποσκοπούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα όλοι οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε σεμινάρια που θα διεξαχθούν σε εργάσιμο χρόνο και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν την περίοδο 21-22/12/2010 και 7/1/2011 (από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.) νοουμένου ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τους μαθητές την περίοδο αυτή. Η επιμόρφωση θα γίνει περιφερειακά και τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό κομμάτι θα αναλάβουν οι Επιθεωρητές σε συνεργασία με τους υποστηρικτές.
Στη φάση αυτή εντάσσονται και σεμινάρια που θα διεξαχθούν την περίοδο 9-31 Μαΐου 2011 (από τις 12:30 – 2:00 μ.μ. ) στα πλαίσια της πολιτικής της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς νοουμένου ότι οι Επιθεωρητές θα σχεδιάσουν με τέτοιο τρόπο τα σεμινάρια ώστε να μην επιρεάζεται η λειτουργία των σχολείων.
Τα προαιρετικά σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γίνεται εισήγηση να προσαρμοστούν στα πλαίσια της επιμόρφωσης για τα νέα Α.Π. και να επικεντρωθούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο θέμα αυτό, ώστε όσοι δε θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν κατά τη διάρκεια της γ΄και δ΄φάσης να το κάνουν σε απογευματινό χρόνο.

Λοΐζα Σόλου Πιττάκαρα
Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ