Εγκύκλιος με παραρτήματα
Το τριήμερο 21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης με στόχο:
 Την ενημέρωση για τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ)
 Την ενημέρωση για τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Τη γνωριμία με το ΝΑΠ για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
 Τη γνωριμία με το ΝΑΠ για το μάθημα των Μαθηματικών
 Τη γνωριμία με το ΝΑΠ κάποιου άλλου μαθήματος που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν.
Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο τριήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα δοθεί ενημερωτικό βιβλιάριο στο οποίο περιγράφεται η φιλοσοφία των ΝΑΠ καθώς και το  πλάνο επιμόρφωσης και εισαγωγής των ΝΑΠ στις σχολικές μονάδες. Για περαιτέρω ενημέρωση υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (http://www.pi.ac.cy/, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Νέα Αναλυτικά Προγράμματα) επιμορφωτικό υλικό για τα ΝΑΠ των διάφορων γνωστικών αντικειμένων.
Παρακαλείστε να μελετήσετε τα πιο κάτω που αφορούν τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης και να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκονται κατά τις τρεις μέρες της επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό κέντρο που έχει οριστεί για την επιμόρφωσή τους πριν τις 8.30 π.μ.
Α. Δάσκαλοι και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί
Έγινε διαχωρισμός των 344 δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σε 32 ομάδες με βάση τη γεωγραφική τους θέση. Στις πιο πάνω ομάδες έχουν ενταχθεί τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία Ιδίου Τύπου και τα Ειδικά Σχολεία με βάση και πάλι τη γεωγραφική τους θέση.
Κατά τις τρεις μέρες επιμόρφωσης θα τηρηθεί το πιο κάτω πρόγραμμα:
1. Πρώτη συνάντηση (21 Δεκεμβρίου 2010)
Στις 32 ομάδες των σχολείων θα παρευρεθεί ένας επιθεωρητής ο οποίος θα παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς (από τις 08.30 μέχρι τις 10.30) δύο θέματα: (α) τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και (β) τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από τις 11.00 μέχρι τις 13.30 επιθεωρητές, πανεπιστημιακοί και υποστηρικτές των Μαθηματικών θα παρουσιάσουν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών.
Στο Παράρτημα 1 επισυνάπτεται το πρόγραμμα της πρώτης συνάντησης. Οι δάσκαλοι και ειδικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 καλούνται να παραστούν στο επιμορφωτικό κέντρο που έχει οριστεί για το σχολείο τους.
2. Δεύτερη συνάντηση (22 Δεκεμβρίου 2010) : Οι 32 ομάδες σχολείων έχουν χωριστεί σε δύο υποομάδες των 16.Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης υποομάδας των 16 σχολείων θα ενημερωθούν για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από επιθεωρητές γενικών μαθημάτων, υποστηρικτές ή και πανεπιστημιακούς. Οι δάσκαλοι και ειδικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 (πρώτη υποομάδα) καλούνται να παραστούν στο επιμορφωτικό κέντρο που έχει οριστεί για το σχολείο τους.
Οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης υποομάδας των 16 σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ενημερωτική συνάντηση για ένα από τα υπόλοιπα ειδικά γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία θα λειτουργήσουν επιμορφωτικά κέντρα στις πέντε επαρχίες σύμφωνα με το Παράρτημα 3.Τα σχολεία της δεύτερης υποομάδας, που θα παρακολουθήσουν ένα από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. Οι εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων σχολείων θα πρέπει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2010 να επιλέξουν μέσω πλατφόρμας του ΠΙΚ στη διεύθυνση
http://www.pi.ac.cy/registrations/201012_analytika_dim/ το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο επιθυμούν να επιμορφωθούν (σχετικές οδηγίες δίνονται στο Παράρτημα 5). Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων (Μουσικής, Τέχνης, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας, Φυσικών Επιστημών) των συγκεκριμένων σχολείων δε θα έχουν δικαίωμα επιλογής μαθήματος, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Για το σκοπό αυτό θα δοθείπροτεραιότητα γι’ αυτούς, στην Πλατφόρμα του ΠΙΚ. Οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να επιλέξουν το μάθημα που θα επιμορφωθούν μπαίνοντας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος 5.
3. Τρίτη συνάντηση (7 Ιανουαρίου 2011)
Κατά τη συνάντηση της 7ης Ιανουαρίου 2011, θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης (22/12/2010) με αντιστροφή των ομάδων που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης υποομάδας των 16 σχολείων θα ενημερωθούν για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από επιθεωρητές γενικών μαθημάτων, υποστηρικτές ή και πανεπιστημιακούς. Οι δάσκαλοι και ειδικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 6 (δεύτερη υποομάδα) καλούνται να παραστούν στο επιμορφωτικό κέντρο που έχει οριστεί για το σχολείο τους.
Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης υποομάδας των 16 σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ενημερωτική συνάντηση για ένα από τα υπόλοιπα ειδικά γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία θα λειτουργήσουν επιμορφωτικά κέντρα στις πέντε επαρχίες σύμφωνα με το Παράρτημα 7.
Τα σχολεία της πρώτης υποομάδας, που θα παρακολουθήσουν ένα από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8. Οι εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων σχολείων θα πρέπει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2010 να επιλέξουν μέσω πλατφόρμας του ΠΙΚ στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy/registrations/201012_analytika_dim/,
το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο επιθυμούν να επιμορφωθούν (σχετικές οδηγίες
δίνονται στο Παράρτημα 5). Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων (Μουσικής, Τέχνης, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας, Φυσικών Επιστημών) των συγκεκριμένων σχολείων δε θα έχουν δικαίωμα επιλογής μαθήματος, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί προτεραιότητα γι’ αυτούς, στην Πλατφόρμα του ΠΙΚ. Οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να επιλέξουν το μάθημα που θα επιμορφωθούν μπαίνοντας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος 5.
Β. Νηπιαγωγοί
Στο Παράρτημα 9 επισυνάπτεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών προδημοτικής ανά επαρχία που είναι τοποθετημένοι είτε στα Δημόσια, είτε στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία και το κέντρο επιμόρφωσής τους για το τριήμερο 21 και 22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011. Σημειώνεται ότι σε όλες τις επαρχίες εκτός της Λευκωσίας θα λειτουργήσει μόνο ένα επιμορφωτικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν όλες οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της επαρχίας. Στην επαρχία Λευκωσίας θα λειτουργήσουν δύο επιμορφωτικά κέντρα και οι νηπιαγωγοί κάθε σχολείου θα πρέπει να παρουσιαστούν στο κέντρο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα 9.
Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των πιο πάνω επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων γι’ αυτό και θα τηρηθεί κατάλογος παρουσιών