Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:
Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική. Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν τη φετινή σχολική χρονιά και προτίθενται να εργαστούν τη σχολική χρονιά 2011-2012.
Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στο Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στο Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.
Ειδικοί λόγοι για μετάθεση ή μη μετάθεση είναι:
2.1 Προσωπικοί λόγοι υγείας
2.2 Λόγοι υγείας συζύγου
2.3 Λόγοι υγείας εξαρτωμένων
2.4 Εγκυμοσύνη
2.5 Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2011).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαράγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ03, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:
Λόγοι Δικαιολογητικά
3.1 Σύναψη γάμου Πιστοποιητικό γάμου ή αντίγραφο
3.2 Γέννηση τέκνου Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο
3.3 Παιδιά-φοιτητές ή και στρατιώτες, Πιστοποιητικό φοίτησης ή που συμπλήρωσαν το 20ο έτος και υπηρεσίας στην Ε.Φ. δεν θα έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2011
Το έντυπο ΕΕΥ03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ03, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας τους:
4.1 Βεβαίωση κοινοτάρχη και
4.2 Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου ή ρεύματος ή υδατοπρομήθειας.
Σημειώνεται ότι, αν οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.
5. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ03 υποβάλλονται μόνο από:
5.1 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση
5.2 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία
6. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της Παρασκευής, 21 Ιανουαρίου 2011. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.
7. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.
8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12).
9. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω.
Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλ. μετά από την 21η Ιανουαρίου 2011, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.