Αναρτήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από τις αρμόδιες Συμβουλευτικές Επιτροπές για τις πιο κάτω κενές θέσεις :

  •  τριών (3) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση).
  •  τεσσάρων (4) Θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  •  δυο (2) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).
  •  τριών (3) Θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.