ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΥ
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψήφιους για προαγωγή ότι, για την αξιολόγηση της απόδοσής τους στην προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με το άρθρο 35Β(10)(β)(i) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, στα οποία η κατανομή των πέντε μονάδων που διαχειρίζεται, γίνεται ως εξής:
ΜΟΝΑΔΕΣ
– Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα 1,0
– Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης 1,0
– Κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων
σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης 1,0
– Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης
απόψεων και θέσεων 1,0
– Προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία) 0,5
– Γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια) 0,5
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έξι πιο πάνω κριτήρια είναι πολύ σημαντικά για να κριθεί η καταλληλότητα ενός υποψηφίου για άσκηση διοικητικού-καθοδηγητικού έργου, γιατί δείχνουν το βαθμό, στον οποίο αυτός αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει ορθά τις πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας, το όραμα που ο ίδιος έχει για τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, την ενημέρωσή του σε σύγχρονες αντιλήψεις και τάσεις της εκπαίδευσης και την ικανότητα να εμβαθύνει σε οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στην εργασία του. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει ηγετικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να διαθέτει όχι μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να διαθέτει τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Ανάμεσα στις δεξιότητες αυτές, πρωτεύουσα θέση έχει η ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων και τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων, η ικανότητα επικοινωνίας με άτομα και ομάδες και η δεξιότητα αναλυτικοσυνθετικής σκέψης. Αυτό συνεπάγεται τη συμβολή του στη λύση οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων του σχολείου, την ανάληψη συμβουλευτικού και καθοδηγητικού έργου με στόχο την ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας, την εμπλοκή του στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανάληψη εκ μέρους του καινοτομικών προσπαθειών.
Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η Επιτροπή, κατά τις συνεντεύξεις, θα χρησιμοποιεί παράλληλες ερωτήσεις στους ακόλουθους τομείς, αναμένοντας ότι οι σχετικές απαντήσεις θα παράσχουν αρκετές ενδείξεις, για να αξιολογηθεί η επάρκεια των υποψηφίων και στα έξι κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω:
  •  Σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, μεθοδολογία, τρόποι οργάνωσηςτης τάξης και του σχολείου γενικότερα καθώς και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης τηςσχολικής μονάδας. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι για θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, του νέου συστήματος αξιολόγησης, ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος και στόχων της χρονιάς.
  •  Ευθύνες και καθήκοντα της θέσης (ενέργειες και αποφάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, δραστηριότητες προγραμματισμού και αξιολόγησης εκπαιδευτικών λειτουργών/ σχολικής μονάδας).
  • Η κριτική ανάλυση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων του τομέα της εκπαίδευσης στον οποίο ανήκουν ή και της ειδικότητας, όπου αυτό ισχύει (ανάλυση οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων και εναλλακτικές σκέψεις για τη λύση τους).
  •   _______________________________________________________________________

Σημείωση Προοδευτικής : Υλικό για τα θέματα της επικαιροτήτας ( εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, νέο σύστημα αξιολόγησης, νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και νέα αναλυτικά προγράμματα ) καθώς και για σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα (κυρίως εισηγήσεις συνεδρίων), μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Προδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών www.proodeftikidask.com