Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για υποβολή αίτησης ένταξης στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» συνιστά πράξη που παραβιάζει το Σύνταγμα και τη διάκριση των εξουσιών, η οποία αποτελεί βασική του αρχή.
Ο «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» δεν είναι διεθνής οργανισμός ούτε και συνθήκη συμμαχίας ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων να επικαλείται το Άρθρο 50.1.Α του Συντάγματος. Ο «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ίδια την πράξη εξαγγελίας του.
Η ισότιμη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στους μηχανισμούς Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένη. Τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κυπριακού κράτους εξυπηρετούνται με την υπεράσπιση και διαφύλαξη της υπόστασής του που στηρίζεται στο Σύνταγμα.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κυβερνητικό του Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δέσμευση ούτε και είναι πολιτική του απόφαση να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». Αντίθετα. Η δέσμευσή του προς τον λαό, ο οποίος με την ψήφο του τον εξέλεξε στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ότι θα αγωνιστεί για μια Κύπρο αποστρατιωτικοποιημένη που θα προκύψει μέσα από τη δίκαιη υπό τις περιστάσεις, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενος το Σύνταγμα και ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που αυτό του παρέχει, θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας επί της συγκεκριμένης απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων